تاریخ: 1389/01/07 نظرات: 1 نظر نمایش: 3636 مرتبه تعداد امتیاز: 12   (Article Rating)
مجموعه مقالات اولین همایش روابط عمومی الکترونيک

مجموعه مقالات اولین همایش روابط عمومی الکترونيک

فرهنگ و روابط عمومي الکترونيک

:: دکتر علي اکبر فرهنگي

 

انفجار بزرگ خاموش

:: دکتر يونس شکرخواه

 

طراحي نوين استراتژي روابط عمومي الکترونيک

:: دکتر محمد سلطاني فر

 

اثرات روزنامه نگاری الکترونيکي بر روابط عمومي

:: دکتر علي اصغر کيا

 

روابط عمومي الکتروني؛ تاريخچه ، مفاهيم و سير تحول

:: دکتر حسين افخمي

 

آموزش در روابط عمومي الکترونيک؛ همسويي با برنامه چهارم توسعه کشور

:: دکتر محمد جواد ناطق پور

 

نظام کامپيوتري فراگير؛ کاربردهاي فراگير روابط عمومي در جهان دو فضايي شده

:: دکتر سعير رضا عاملي

 

نقش روابط عمومي الکترونيک در توسعه دولت الکترونيک

:: دکتر داود زارعيان

 

روابط عمومي الکتروني در جامعه اطلاعاتي تهديد ها و فرصت ها

:: دکتر اميد علي مسعودي

 

کاربرد وبلاگ در روابط عمومي  ديجيتال

:: دکتر حميد ضيايي پرور

 

روابط عمومي الکترونيک ؛ موانع و فرصت ها و تحولات پيش رو

:: محمد مهدي فتوره چي

 

سايبر ديپلماسي استراتژي ها و تاکتيک هاي روابط عمومي ديپلماتيک در فضاي سايبر

:: رها خرازي-محمد وندي آذر

 

مديريت اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک

:: مهدي مومني نور آبادي

 

جامعه اطلاعاتي و بازنگري در ساختار و کارکرد روابط عمومي

:: محمود رضا مرتضوي

 

کد: 492
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت