کمیته علمی همایش

کمينه
کمیته علمی هشتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
کمیته علمی هشتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
 
تاریخ: 1392/02/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 1401
کمیته علمی هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
کمیته علمی هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1390/10/13       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
كميته علمي ششمین همايش روابط عمومی الکترونیک
كميته علمي ششمین همايش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/06/29       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 2908
اعضاءکمیته علمی پنجمین همایش
اعضاءکمیته علمی پنجمین همایش
تاریخ: 1389/01/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کمیته علمی همایش چهارم
کمیته علمی همایش چهارم
تاریخ: 1389/01/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 1
کميته علمي همايش سوم
کميته علمي همايش سوم
تاریخ: 1389/01/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کميته علمي همايش دوم
کميته علمي همايش دوم
تاریخ: 1389/01/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
اعضای شورای سياست گذاری همايش اول
اعضای شورای سياست گذاری همايش اول
تاریخ: 1389/01/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 2

 
 
 
ورود به سايت