کتاب هفته روابط عمومی 1396
کتاب هفته روابط عمومی 1396
جهت دریافت کتاب هفته روابط عمومی 1396 اینجا کلیک کنید.
تاریخ: 1396/02/08       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب هفته روابط عمومی 1395
کتاب هفته روابط عمومی 1395
جهت دریافت کتاب هفته روابط عمومی 1395 اینجا کلیک کنید.    
تاریخ: 1395/02/24       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب هفته روابط عمومی1394
کتاب هفته روابط عمومی1394
جهت دریافت کتاب هفته روابط عمومی 1394 اینجا کلیک کنید        
تاریخ: 1394/02/26       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه هفته روابط عمومی 1394
ویژه نامه هفته روابط عمومی 1394
جهت دریافت ویژه نامه هفته روابط عمومی 1394 اینجا کلیک کنید.
تاریخ: 1394/02/26       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
دومین ویژه نامه هفته روابط‌عمومی 1393
دومین ویژه نامه هفته روابط‌عمومی 1393
جهت مشاهده دومین ویژه نامه هفته روابط‌عمومی 1393 اینجا کلیک کنید.
تاریخ: 1393/02/26       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب هفته روابط عمومی 1393
کتاب هفته روابط عمومی 1393
جهت مشاهده و دریافت کتاب هفته روابط عمومی 1393 اینجا کلیک کنید.
تاریخ: 1393/02/26       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
نخستین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی 1393
نخستین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی 1393
جهت دریافت نخستین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی 1393 اینجا کلیک کنید.
تاریخ: 1393/02/22       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
هفتمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
هفتمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
 جهت مشاهده و دریافت هفتمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1392/04/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ششمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
ششمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
جهت مشاهده و دریافت ششمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1392/03/18       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
پنجمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
پنجمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
جهت مشاهده و دریافت پنجمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1392/03/18       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
چهارمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
چهارمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
 جهت مشاهده و دریافت چهارمین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1392/02/27       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
سومین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
سومین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی
  جهت مشاهده و دریافت سومین ویژه‌نامه هفته روابط عمومی اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1392/02/27       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب خلاصه مقالات هفته روابط عمومی
کتاب خلاصه مقالات هفته روابط عمومی
جهت دریافت فایل کتاب اینجا کلیک کنید 
تاریخ: 1392/02/27       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
دومین ویژه نامه هفته روابط عمومی
دومین ویژه نامه هفته روابط عمومی
 
تاریخ: 1392/02/23       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
نخستین ویژه نامه هفته روابط عمومی
نخستین ویژه نامه هفته روابط عمومی
 
تاریخ: 1392/02/10       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (11) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (11) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/12       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (10) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (10) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (9) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (9) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/10       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (8) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (8) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (7) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (7) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/08       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (6) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (6) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/07       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (5) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (5) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/06       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (4) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (4) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/05       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (3) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (3) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/04       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (2) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (2) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/03       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه شماره (1) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه شماره (1) هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1391/03/02       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب خلاصه مقالات هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
کتاب خلاصه مقالات هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک
جهت دانلود کتاب خلاصه مقالات هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک اینجا کلیک کنید.  
تاریخ: 1391/02/23       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ششمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
تاریخ: 1390/03/21       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
پنجمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
پنجمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
جهت مشاهده پنجمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک اینجا کلیک کنید
تاریخ: 1390/03/21       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
پنجمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
پنجمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
تاریخ: 1390/03/21       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
چهارمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
چهارمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
 
تاریخ: 1390/02/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
سومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
سومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
 
تاریخ: 1390/02/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
دومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
دومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
 
تاریخ: 1390/02/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب «مجموعه مقالات پنجمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک» منتشر شد
کتاب «مجموعه مقالات پنجمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک» منتشر شد
تاریخ: 1390/02/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب خلاصه مقالات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
کتاب خلاصه مقالات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد
تاریخ: 1390/02/28       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 13
اولین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک
اولین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1390/02/06       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/03/04       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 2
کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/02/26       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 5
ویژه نامه تجلیل از پیشکسوتان و فعالن عرصه روابط عمومی
ویژه نامه تجلیل از پیشکسوتان و فعالن عرصه روابط عمومی
تاریخ: 1389/02/25       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 3
ویژه نامه پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/01/30       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 24
دوازدهمین ویژه نامه روابط عمومی الکترونیک
دوازدهمین ویژه نامه روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه نهمین گارگاه روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه نهمین گارگاه روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
دومین ویژه نامه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک .
دومین ویژه نامه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک .
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ویژه نامه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک
ویژه نامه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کیفیت زندگی و شاخص خوش بختی
کیفیت زندگی و شاخص خوش بختی
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
روابط عمومی در فضای سایبر
روابط عمومی در فضای سایبر
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک(2)
تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک(2)
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
کتاب دومین همایش روابط عمومی الکترونیک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
ويژه نامه همايش روابط عمومی الکترونيک
ويژه نامه همايش روابط عمومی الکترونيک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
دهمين ويژه نامه سومين همايش روابط عمومي الکترونيک
دهمين ويژه نامه سومين همايش روابط عمومي الکترونيک
تاریخ: 1389/01/11       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0

 
 
 
ورود به سايت